Ocak 23, 2020

Zengin Patronum Karımı Sikiyor

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ass

Zengin Patronum Karımı Sikiyor
K?rı?ıyl? birlikt?, ç?cukl?rını büyütü? ?vl?ndirmiş, büyükç? bir Vill?’d?
y?ş?y?n, 55 y?şl?rınd?ki çiftin ?vd?ki işl?rini
y??ıy?rduk. B?n t?mir?t v? b?hç? işl?riyl? uğr?şırk?n,
k?rım d? ?vin t?mizliği, ?lışv?rişi, f?tur?l?rı
v? r?nd?vul?rı gibi işl?riyl? m?şgul ?luy?rdu. S?n 3-4 ??n?y?
k?d?r ??hibi ?ldukl?rı firm?yı işl?tmiş, d?h? ??nr?
b?şk??ın? d?vr?di? ?m?klilikl?rini y?ş?y?n bu çift, biz?
k?rşı d? ??r? yönünd?n ç?k b?nkör v? ??mimiydil?r. Bizl?r?
işçil?ri gibi d?ğil d?, ?vin bir?r ??kinl?ri gibi
d?vr?nıy?rl?rdı.

Ç?cukl?rı y?nl?rın? b?yr?md?n b?yr?m? uğr?dıkl?rı için, ?nl?r? ?l?n
h??r?tl?rini ??nırım bizd? gid?riy?r gibiydil?r. B?n v? k?rım
iş?iz ?lduğumuz için, ?k k?z?nç ?l?r?k ?nl?rın y?nınd?
g?y?t iyi durumd?ydık. Günd? birk?ç ???t uğr?r, işim v?r??
işimi y???r, y?k?? bir i?t?kl?ri ?lu? ?lm?dığını
öğr?ni? gid?rdim. B?z?n d? birlikt? ?vd? y?d? b?hç?d? ?turur ??hb?t
?d?rdik. K?rım h?ft?d? bir g?n?l t?mizliğ? g?lir, v?y?
r?nd?vul?rı ?ldukl?rı z?m?n uğr?rdı, bir d? ?kş?ml?rı
b?hç?d? ?tururk?n.

Bin?li b?yin k?rı?ı Döndü h?nım, ?k??tm?d?n Din??l ib?d?tini y???n, iyilik
??v?r, ?ür?kli ?l?r?k, “H??t?yım.” diy?n, ununu ?l?yi?
?l?ğini ??mış biriydi. G?zm?yl? ?ğl?nm?yl?, işl? güçl?
işi ?lm?z, ?vd? Din??l kit??l?rl? v?kit g?çirir, b?z?n
k?mşul?rını ziy?r?t? v? d?kt?r? gitm? dışınd?
?vd?n dış?rı çıkm?zdı.

Bin?li b?y i??, d?rn?kl?r?, k?hv?l?r? v? d??t ??hb?tl?rin? m?r?klı ??ki bir
iş?d?mı ?lm??ı d?l?yı?ıyl?, girişk?n biriydi.
Y?şlı ?lm??ın? r?ğm?n, y?şın? in?t,
b?kımlı, k?ndin? ön?m v?r?n, ??ğlığın? dikk?t
?d?n, giyimi kuş?mı düzgündü. Ş?k?cı, ??mimi, ?çık
?özlüydü. B?şb?ş? k?ldığımız z?m?nl?r, ?ür?kli ?l?r?k
k?dınl?rd?n v? g?nçlik z?m?nl?rınd? b?r?b?r ?lduğu
k?dınl?rd?n b?h??d?r, h?tt? ?nl?rl? n??ıl ilişkiy?
girdiğini, n?l?r y??tığını ?nl?tır dururdu. Bir
k?dın gör?? h?m?n ?ul?nır, ?nu röntg?n ç?k?r gibi inc?l?rdi.
K?rı?ınd?n d? ?ür?kli ?l?r?k, yıll?rdır ??x
y??m?dığı için d?rt y?n?rdı. Bin?li b?yl? ?r?d? bir
ç??kınlık y??m?y? gid?rdik. Am? ??r? k?rşılığı
?lduğu için, bir d? k?rşı?ınd?ki k?dınl?rın
?c?l?ci d?vr?nm?l?rınd?n d?l?yı, “Z?vk v?rmiy?r ü?t?dım!
Şöyl? ?tin? budun? d?lgun, ?t?şli, c?nım i?t?dikç? ?ik?bil?c?ğim
birini bul??m, ??r? hiçt? ön?mli d?ğil!” d?rdi.

B?z?n, (??lınd? h?rz?m?n) dikk?timi ç?k?n ş?y, b?nim k?rım? d? ?ür?kli ?l?r?k
b?km??ıydı. K?rım? b?kışl?rınd?n, ?klınd?n
n?l?r g?çtiğini ?kur gibiydim ?d?t?. Y?şın? güv?n?r?kt?n, b?z?n
??nki ?vl?dın? d?r gibi, k?rım?, “Kızım n? k?d?r g?nç
v? güz?l?in, k?şk? b?n d? ??nin y?şl?rınd? ?l??ydım,
bund?n önc? b?n ?vl?nirdim ??ninl?!” diy? t?kılırdı.
A?ıl ?m?cı k?rımın ilgi?ini k?ndi üz?rin? ç?km?kti. B?z?n
b?n dış?rd? ç?lışırk?n, Döndü h?nım d?
dış?rıd? ?lduğu z?m?nl?r, k?rım t?mizlik y??ıy?r??
?ür?kli ?l?r?k iç?rid? ?lur, ?nu izl?r, l?f ?t?rdı. B?n ç?ktırm?d?n
?nl?rı izl?rdim. K?rım ?ğili? d?ğrulurk?n, dik dik b?k?r,
“Y?rdım ?d?yim!” d?r, b?z?n d? k?nuşurl?rdı. Am? n?
k?nuştukl?rını duy?m?zdım.

Yin? birgün ?r?d? ç?lıştıkt?n ??nr?, gün?ş b?tm?k üz?r? ik?n b?hç?d?
b?r?b?r ?turmuş, h?m bir?l?rımızı yudumluy?r, h?md?
k?nuşuy?rduk. T?bii ki, k?nu h?r z?m?nki gibi k?dınl?r v? ?nun ??k?
??runl?rıydı. Z?m?n il?rl?dikç? z?vki d? ?rtıy?rdu. B?n?,
“S?n b?nim gibi d?ğil?in, ş?n?lı?ın, b?lık gibi
k?rın v?r y?nınd?, ?vir? ç?vir? ?ik?r?in!” diy?rdu ş?k?y?
g?tiri? t?. A?lınd? b?n b?hç?d? ç?lışırk?n, yuk?rıd?
b?nim k?rıyı ?ik??, b?n gör??m bil? b?şt?n ş?şırırdım,
?m? ??nırım birş?y diy?m?zdim. H?m k?z?ncımız iyiydi,
h?md? ??nırım bu b?nim d? h?şum? gid?rdi. K?rımı
b?şk? bir ?rk?k d?m?ltı?, b?ğırt? b?ğırt? ?ik?rk?n
v? b?nim k?rı d? bund?n z?vk ?lırk?n görm?k b?nim d? h?şum?
gid?rdi. Am? yin? d? ?çık ?çık (Git b?nim k?rıyı ?ik!)
diy?m?zdim. H?m k?rımın ?nd?n h?şl?nm?dığını
biliy?rdum.

Bin?li b?yin h?m y?şı, h?md? kil??u v? ?ulu t?vırl?rı
h?şun? gitmiy?rdu k?rımın.
Bin?li b?yin b?n? ?ık ?ık ?öyl?diği, “K?rını ?vir? ç?vir
?ik?r?in!” l?fın?, b?n n? diy?c?ktim ki? Ort?m b?zulm??ın diy?, “E?
h?rh?ld? y?ni, y?k?? k?rım ?iki b?şk? y?rd? ?r?r?? n? ?l?c?k?”
diy? c?v?? v?riy?rdum. Bu tür k?nuşm?l?rımız d?h? d? ?ıkl?şmıştı.
N?d?n?? h?r d?f??ınd? hiç v?kit g?çirm?d?n k?nuyu k?rım? g?tiriy?rdu.
Bir k?r??ind? yin?, “Ç?k ş?n?lı bir ?rk?k?in! S?nd?n b?şk? ?nu
?ik?n ?ldu mu hiç? Biliy?rmu?un?” diy? ??rdu. B?n d?, “Hiç görm?dim
v? b?n? hiç böyl? bir ş?y ?öyl?m?di. Am? şü?h?l?niy?rum. Birk?ç d?f?
k?ndim t?klif ?ttim, birini ?l?lım, ? ??ni ?ik?rk?n b?n d? ??yr?d?yim,
??nr? ?nunl? b?r?b?r ??ni ?ik?riz diy?. B?z?n ?v?t d?di, b?z?n d? h?yır
d?di. A?lınd? k?bul ?t??, böyl? bir ş?y b?nim d? h?şum? gid?r!”
diy? ?ğzımd?n k?çırıv?rdim.

Bin?li b?y d? bunu hiç k?çırm?dı, “D?m?k bunu d?n?m?k i?t?din h??” d?di.
B?n d? ?nl?ttım, “K?rıml? bir d?f? Swing?r Club gibi bir y?r?
gitmiştik. Bizd?n b?şk? 2 çift d?h? v?rdı, h?rk?? ?ynı
y?rd? çırılçı?l?k ??vişi? ?ikişiy?rdu. O k?d?r
z?vkliydi ki. Y?nımızd?ki şişm?n k?dının k?c??ının
gözl?ri ?ür?kli ?l?r?k k?rımın k?lç?l?rınd?ydı!” d?dim.
En ??nund? d? Bin?li b?y diy?c?ğini d?di, “V?ll? b?k ?çık k?nuş?yım,
??nin k?rı ?c?i? d?r?c?d? h?şum? gidiy?r, g?l b?ni ?ik d???, hiç
?rk?d?şımın y?d? y?nımd? ç?lış?n işçimin k?rı?ı,
y?k kızım y?şınd? f?l?n d?m?m, ç?tır ç?tır
?ik?rim! M?d?m ??n d? z?vk ?lıy?r?un k?rının b?şk?l?rı
t?r?fınd?n ?ikilm??ind?n, n? y?? y?? k?rınl? b?nim ?r?mı y??! S?nund?
n? i?t?r??niz i?t?yin b?nd?n. B?nd? bitm?y?c?k ??r? v?r, b?n y???m y???m n?
k?d?rını yiy?c?ğim? Ar?d? bir c?nım ç?ktikç? buluşuruz
?izin ?vd?, ??n i?t?r ?turur ??yr?d?r?in, i?t?r çık?r?ın dış?rı,
b?n k?rını bir güz?l ?ik?rim, ??r?nızı d? bır?kırım,
??nr? ?vim? gid?rim. K?rı yin? ??nin k?rın ?l?un! Hiçbirş?y
?lm?mış gibi gizlic? böyl? g?çini? gid?riz!” d?di.

Ev? g?ldiğimd? yin? k?rıml? ?turmuş k?nuşuy?rduk. K?rım z?t?n h?rgün, Bin?li
b?yin n??ıl b?ktığını, n??ıl ?tr?fınd?
??rv?n? ?lduğunu h?? ?nl?tırdı. Am? iyi ??r? k?z?ndığımızd?n
d?l?yı v? bunun ikimizin d? h?şun? gitm??ind?n d?l?yı ???imizi çık?rm?zdık.
Bugün Bin?li b?yin b?n? d?dikl?rini birbir k?rım? ?nl?ttım. K?rım
d? b?şt?, “Ond?n h?şl?nmıy?rum! S?nin d? b?n? bulduğun
?rk?ğ? b?k!” f?l?n d?di. Am? ??nund? y?l? g?tirdim. “N? ?l?c?k kızım,
d?y? d?y? ?mını götünü y?l?tır?ın! Z?t?n ? y?şt? ?d?m
n??ıl ?ik?c?k ??ni? S?k?m?z bil?!” diy?r?k k?rımı ikn? ?ttim.

K?rım?, “Am? ?c?l?ci ?lm?, önc?l?ri ?çık ??çık k?nuş, r?h?t ?l,
??n? l?f ?tm??ın? izin v?r f?l?n. S?nr? ?ll?m??in? izin v?rir?in. H?r
ş?yi z?m?n? bır?k, iyic? kudur?un! Z?t?n ?nd?n ?n f?zl? ??r?yı, ??ni
y?t?ğ? ?tınc?y? k?d?r götürürüz. S?nr? ??n ?nun ?ikini f?l?n ?ll?,
??nr? ?nun ??ni y?l?m??ın?, ö?m??in? izin v?r. D?rk?n ?n ??n ?ikini f?l?n
y?l?r?ın. Ol?y h?d ??fh?y? d?y?nınc?, ?rtık k?ndini ?n? bır?k!
Bır?k i?t?diği gibi ?ik?in ??ni! Z?vk ?lm???n d? z?vk ?lıy?rmuş
gibi d?vr?n, çıldırt ?nu! Sikini y?l?, ?ğzın? ?kıttır
döll?rini yut. Bır?k ??ni gött?n f?l?n ?ik?in! L?fl?rınl? çıldırt,
d?li ?t ?nu, ??n? öyl? bir tutul?un ki, ??nd?n ??l? bıkm??ın! H?r
??f?rind? b?şk? bir f?nt?zi d?n?…” d?dim.

Ar?d?n 3 gün g?çmiş, yin? Bin?li b?yin ?vind? ?kş?m? k?d?r ç?lışmıştım.
Akş?m d? Bin?li b?yl? b?şb?ş? b?hç?d? ?turmuş, h?m bir? içiy?r
h?m k?nuşuy?rduk. Döndü h?nım ?ğlunun y?nın? gitmişti.
Bir?m bitinc?, “B?n ?rtık k?lk?yım, ?vd? k?rımın c?nı
?ıkılır!” d?dim. Bin?li b?y h?m?n, “Onu d?
ç?ğır g?l?in, ? d? iç?in biziml?!” d?di. B?n d?, “T?m?m
ç?ğır?yım, ?m? b?k bu ?kş?m k?rımı k?ndırdın
k?ndırdın! B?n ?n? b?h??ttim, ?m? n?z ?diy?r! H?r ş?y ??nin
?lind? ?rtık! Bir?z k?lbini k?z?n, gönlünü ?t, ??nr? k?ndiliğind?n
?turur ??nin kuc?ğın? m?r?k ?tm?!” d?dim. “T?m?m, ?r?
g?l?in h?m?n!” d?di. K?rımı ?r?yı?, “Üz?rin? güz?l
birş?yl?r giyi? g?l, ?ltın? d? bikinini giy, bu g?c? h?m iç?c?ğiz
h?m yüz?c?ğiz! B?k bikini giym?yi unutm?, ??nr? çı?l?k ??k?rız
??ni h?vuz?!” d?dim. Bin?li b?yind? ç?k h?şun? gitmişti, “Y?
b?k şimdid?n ?ikim k?lktı!” d?di.

15 d?kik? ??nr? k?rım üz?rind? göğü?l?rinin y?rı?ını ?çıkt?
bır?k?n ?iy?h ?tl?t türü bir ş?y, ?ltınd? i?? ?iy?h bir mini
?t?k il? y?nımız? g?ldi. İkimiz d? ??nki bir ?r?n??? g?liy?rmuş
?d??ıyl? ?y?ğ? k?lkı? k?rımı k?rşıl?dık,
b?ş köş?y? ?turttuk. K?rım d? gül?r?k, “Bu n??ıl bir
k?rşıl?m? böyl?, n? ?luy?r ?iz??” d?di. B?n d? ikimizin ?dın?,
“E??, burd? ??nd?n d?ğ?rli, ??nd?n ??xy, ??nd?n güz?l kim?? v?r
mı k?rıcığım?” d?dim. Bin?li b?y d? k?ndi l?fl?rıyl?
b?ni d??t?kl?di. S?nr? b?n?, “K?rın? d? bir bir? ?ç, ??ğuk ?l?un!”
d?di. B?n d?, “K?rım ??d?c? Vi?ki iç?r!” d?yinc?, “Evd? y?k,
? z?m?n ?lı? g?lm?k ??n? düş?r!” d?di. M?cbur?n ?lm?y? gitm?k
z?rund? k?ldım. Gid?rk?n d? ?r?l?rınd?ki işi k?l?y ?işir?bilm?l?ri
için, “B?n y?kk?n y?r?m?zlık y??m?yın, g?ldiğimd? ?izi
y?t?k ?d??ınd? ?r?m?y?yım h??!” diy?r?k, k?rımı k?ndi
?ll?riml? Bin?li b?yin ?ll?rin? t??lim ?tmiş ?ldum.

G?ldiğimd? Bin?li b?yl? k?rım k?rşılıklı d?ğil d?, y?ny?n?
?turuy?rl?r, gülüşüy?rl?rdı. S?nırım işl?m t?m?mdı.
K?rımın içki?ini k?ydum, mutf?kt?n d? buzu g?tiri? ??rvi? y??tım
v? b?n d? k?rşıl?rın? ?turdum. S?nki b?nim d?ğil d?, Bin?li
b?yin k?rı?ıydı. A?lınd? bu ??rtr? h?şum? gitmişti
v? b?n? z?vk v?riy?rdu. Yıll?rdır bu tür bir m?nz?r?yı h?y?l
?diy?rdum h??. İçkiydi, ??hb?tti d?rk?n, k?f?l?rımız Ç?kırk?yf
?lunc?, ?rt?m d? iyic? ?t?şl?nmişti. Artık Bin?li b?yin ?ll?ri
k?rımın b?c?kl?rınd?, k?lç?l?rınd?, b?z?nd? iki b?c?ğının
?r??ınd? g?ziy?rdu.irm?k için, “Şimdi d? h?vuz? girm? z?m?nı! B?yl?r
b?y?nl?r h?di b?k?lım, h?rk?? ??yun?un!” d?dim. K?rım d? biz?
uymuş, “Çı?l?k mı gir?c?ğiz? H?ni b?n? bikinini giy
g?l d?diniz y?! B?şun? mı giydim y?ni?” d?di. Bin?li b?y d?, “İ?t?r??n
çı?l?k gir güz?ll?r güz?li, gözümüz gönlümüz ?çıl?ın!” d?di.
K?rım b?ni k??t?d?r?k, “Ay b?ni çı?l?k gör?nl?r d? k?şk? ??nin
?ttiğin güz?l l?fl?rı ?di?, d?ğ?rimi bil??!” d?di. Bin?li b?y
d? k?rım?, “S?n m?r?k ?tm?, b?n ??nin d?ğ?rini h?r z?m?n bilirim!
S?nin gibi k?dını bulmuş, ?ğzının
t?dını bilmiy?r! V?ll? b?n ?l??m y?t?kt?n çıkm?m ??ninl?!”
d?di.

K?rım yüzü Bin?li b?y? dönük ş?kild? ü?tünü çık?rdı, ??nr? ?n? ?rk??ını
dönü?, bir?zd? ?ğili?, ?ltınd?ki ?t?ği çık?rdı. Bikini?inin
içind?ki k?r?uz götü t?m Bin?li b?yin k?rşı?ınd? duruy?rdu. K?rım,
“E?, ?iz ??yunmuy?rmu?unuz?” diy? ??runc?, b?n, “V?ll? b?nd?
m?y? y?k, i?t?r??niz kül?tuml? gir?rim!” d?dim. Bin?li b?y d? b?n?, “N?
?l?c?k c?nım, biz d? çı?l?k gir?riz, ??nki b?nd?kind?n ??nd? y?k mu?”
d?di. K?rım l?f? ?tıldı, gül?r?k, “Sizd? v?r, ?m? b?nd? y?k
?nd?n!” d?di. Bu ??f?r Bin?li b?y ?nd?n ?ş?ğı k?lm?dı,
“Güz?lim ??nd? y?k?? d?, ??nki ??nind? y?m?diğin ş?y mi?

İlk d?f? mı y?r?k gör?c?k?in, n? v?r bund??” d?di v? ikimiz d? çırılçı?l?k
??yunduk.
Bin?li b?y k?rım?, “S?ni b?n k?ndi ?ll?riml? ??y?c?ğım, bu ş?r?fi b?nd?n
??irg?m? güz?lim!” d?di. K?rım b?şt? ş??ırdı. B?n
d?, “E? h?di ??y?un, y?k?? ikimiz bird?n ??y?r, t?c?vüz ?d?riz!”
d?yinc?, Bin?li b?y, “Y?? b?nd? öyl? ş?y ?lm?z, y?v?ş y?v?ş,
?kş?y?r?k, z?vkini çık?r?r?k y???rım!” d?di. K?ndi
?ll?riyl? ??ydu k?rımı. H?? b?r?b?r h?vuzd? çırılçı?l?k
yüzüy?r, ?ğl?niy?r, ?yn?şıy?rduk. Yüzm?kt?n y?rulunc? h?vuzd?n çıktık.
Bir?z ?turu? dinl?ndik. Bin?li b?y hiç kim??nin b?kl?m?diği bir ?nd? ?y?ğ?
k?lktı, ?lini ??nki d?n?? k?ldırır gibi k?rım? uz?t?r?k, “H?di b?b?ğim biz yuk?rıy?
?d?mız? çık?lım, b?ni düny?nın ?n mutlu in??nı
?lm?kt?n ?lık?ym?!” d?di. K?rım ş?şırmış,
dili tutulmuş gibi bir ?n?, bir b?nim yüzüm? b?kıy?rdu. Bin?li b?y
?nl?mış, “Ç?kinm? güz?lim, b?n k?c?nl? k?nuştum, bund?n
??nr? ??nin iki k?c?n ?l?c?k, ??nin h?r i?t?diğini y?rin? g?tir?c?ğim,
??r? içind? yüz?c?k?in! Önc? b?nim k?rım, ??nr? d? k?ndi k?c?nın k?rı?ı?ın!”
d?di.

K?rım? k?f?ml? iş?r?t v?rinc?, birlikt? yuk?rıy? çıktıl?r. Onl?rd?n
?z ??nr? d? b?n ????izc? yuk?rı çıktım. Od?y? girdikl?rind? iki?i
d? z?t?n çırılçı?l?k ?ldukl?rınd?n, h?m?n Bin?li b?y k?rım?
??rılmış, dud?kl?rınd?n d?li gibi ö?üy?rdu. K??ı ?çık
?lduğund?n, b?n d? k?rid?rd?n gizlic? ??yr?diy?rdum ?nl?rı. K?rım
Bin?li b?yin önünd? çöktü, ?ikini y?lıy?rdu. Bin?li b?yin ?iki z?vkt?n k?zık
gibi ?lmuştu. S?nr? k?rımın ?lind?n tut?r?k y?t?ğ? götürdü.
K?rımı y?t?ğın k?n?rın? ?turttu v? b?c?kl?rını
?yırı? ?mını y?l?m?y? b?şl?dı. K?rımın ?n
ç?k h?şl?ndığı ş?ydi bu. D?h? ??nr? iki?i bird?n y?t?ğın
üz?rin? uz?nı?, ö?üşü? y?l?şm?y? b?şl?dıl?r.

Bin?li b?y b?z?n k?rımın k?lç?l?rını ?kşuy?r, b?z?n göğü?l?rini
y?l?yı? ?ıkıy?r, ?ür?kli d? iltif?t ?diy?r, “Am?n T?nrım,
n? güz?l k?lç?l?r! Bir?zd?n bunl?rın ?r??ın? giri?, ??ni gött?n
?ik?c?ğimi h?y?l bil? ?d?miy?rum k?rıcığım!” diy?rdu.
V? nih?y?t k?rımın b?c?kl?rını ?yırdı, ?ikini ?mın?
d?y?yı? ??ktu. K?rım ?ltınd? ?ür?kli inliy?rdu. Bin?li b?y ??m??l?m?y?
b?şl?mıştı bil?. “Y?vrum, h?rik??in b?b?ğim!”
d?dikç?, k?rım d?, “Sik b?ni ?rk?ğim, b?n bu ş?kild?
?ikilm?yi ç?k özl?dim, b?ni ?ik? d?yur, dibin? k?d?r ??k n? ?lur?un!” diy?
?d?t? y?lv?rıy?rdu. 10 d?kik?y? y?kın ? ş?kild? ?mınd?n ?ikti.
B?z?n d? k?rım b?c?kl?rını Bin?li b?yin ?muzl?rın?
?ttı. Bir ?r? ??zi?y?n d?ğiştirdil?r, Bin?li b?y ?ırtü?tü
y?ttı. K?rım yin? ?ikini y?l?dı, ??nr? d? ?ikinin üz?rin?, yüzü
?n? dönük ş?kild? ?turdu. Sikinin üz?rind? ?turu? k?lkıy?r, bir
y?nd?n d? ?zgin ?r???ul?r gibi, “Sik b?ni, ?ik b?ni ?rk?ğim!” diy?
inliy?rdu.

K?rım ?mınd?n ?ikilm?kt?n ??nırım ç?k m?mnun k?lmıştı.
Ü?tünd?n ini? d?m?ldı, şimdi d? gött?n yiy?c?kti. Bin?li b?y d? h?m?n
k?rımın göt d?liğini ??rm?kl?m?y? b?şl?dı. B?şt?
?cırdı, ?m? k?rım ?lışkındı gött?n y?m?y?. B?n
d? ç?k ?iktim k?rımın götünü. B?n? ?öyl?m??? d?, ??nırım
b?niml? ?vl?nm?d?n önc? d? gött?n ?iktirmiş ?lm?lıydı. V? nih?y?t
Bin?li b?y k?rımın ?rk??ın? ??kuldu, ?ikini göt d?liğin? b??tırm?y?
b?şl?dı. Girdiğini, k?rımın, “Ayyy!” diy? b?ğırm??ınd?n
?nl?mıştım. Bin?li b?y bir müdd?t y?v?şc? ??ku? çık?rdı,
d?h? ??nr? hızl?ndı. Ar? ?ır? d? k?rımın k?lç?l?rını
?kşuy?r v? t?k?tlıy?rdu. Bin?li b?y gött?n f?zl? d?y?n?m?dı, 4-5
d?kik? ??nr? ?ikini çık?rdı v? k?rımın ?ğzın? v?ri?
b?ş?ldı. K?rımın ?ğzı yüzü döl içind? k?lm??ın?
r?ğm?n, ?ikini y?l?m?y? bir ?ür? d?h? d?v?m ?tti.

O ?ır?d? b?n ????izc? ?ş?ğı indim. S?nund? h?y?lim?
k?vuşmuş, k?rımı bir b?şk??ıyl? ?ikişirk?n
??yr?tmiştim. Az ??nr? iki?i bird?n ?ş?ğıy? y?nım?
g?ldil?r. Bin?li b?yin ?lind? ç?k d?ft?riyl? k?l?mi v?rdı. Sig?r?
uz?ttım, “N??ıldı?” diy? ??rdum. Bin?li b?y, “H?rik?,
muht?ş?m bir k?dın! H?y?tımd? böyl? bir ş?y görm?dim
b?n!” d?di v? yüklü m?bl?ğd? bir ç?k y?zı? v?rdi. K?rım
i??, “T?m bir ?rk?k! B?ni öyl? bir d?yurdu ki, in??nın böyl? bir
k?c??ı ?lm??ı ç?k büyük bir ş?n?!” d?di. Y?ni, ?l?n m?mnun,
v?r?n m?mnundu. T?bii ki, b?n d?!

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

pendik escort antep escort maltepe escort izmir escort bayan izmir escort escort malatya escort kayseri escort eryaman escort pendik escort tuzla escort kartal escort kurtköy çankaya escort kayseri escort izmir escort izmir escort bayan izmir escort izmir escort almanbahis giriş almanbahis almanbahis yeni giriş almanbahis yeni giriş almanbahis almanbahis isveçbahis yeni giriş isveçbahis yeni giriş isveçbahis giriş isveçbahis giriş isveçbahis ensest hikayeler gaziantep escort kurtköy escort kocaeli escort kocaeli escort erotik film izle esenyurt escort avcılar escort ankara escort illegal bahis canl bahis siteleri casino siteleri canl bahis kaak bahis bahis siteleri izmir escort bursa escort görükle escort bursa escort